10 næringsmiljø får støtte til å utvikle næringsrelevant kompetanse

Arena Innovasjon Torskefisk er en av klyngene som får støtte gjenneom Komepatnseutvikling i regionale næringsmiljø 2015. Foto: Fiskeriparken

Innovasjon Norge har akkurat besluttet å tildele 10 næringsmiljøer i regionene støtte gjennom tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Det er flere klynger som nådde opp i konkurransen, og flere prosjekt hvor klynger deltar som utviklingspartner.

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø er en ordning som er opprettet og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og som skal bidra til kompetansearbeidsplasser over hele landet og tettere samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner. Årlig settes det av inntil 20 millioner kroner til ordningen, som administreres av Innovasjon Norge i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva.

Tjenesten er ikke en del av klyngeprogrammet, men er bygget opp etter samme modell. Klynger kan søke i utlysningene under forutsetning av at de utvikler kompetanse for bedrifter og ansatte i det distriktspolitiske virkeområde. Målet med tjenesten å sikre næringslivet i distriktene riktig kompetanse. 

Det var tredje utlysning i 2015, og flere prosjekter fra de to tidligere utlysningene har allerede kommet langt i sine utviklingsprosjekter; noen har også startet opp studiet/EVU tilbudet. Det betyr at vi har gjort oss noen erfaringer. Det kan se ut til at tjenesten er et incitament for utvikling av nye tilbud som blir relevante for bedriftene, og at dette kan tilbys relativt raskt, sier Espen Warland som er kunderådgiver for tjenesten i Innovasjon Norge

Gjennom rapportering fra 2014 vet vi at de aller fleste klyngene i Norwegian Innovation Clusters arbeider med utvikling av nye kompetansetilbud, eller justering av allerede etablerte. Så mange som 120 prosjekter ble rapportert inn. Det tilsier at kompetanseutvikling er et viktig område, og noe klynger samarbeider om. Samtidig har vi erfart at disse prosjektene må konkurrere med alle andre tiltak som klyngen ønsker å drive med. Støtte gjennom Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø har vist seg å være det incitamentet som har gjort at man får gjennomført kompetanseutviklingsprosjekter man ikke nødvendigvis hadde prioritert.

Samtidig ser vi at det skapes gode relasjoner mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner som kan utløse samarbeid på andre områder, sier Espen Warland

Her er de 10 næringsmiljøene som får tilbud om støtte fra kompetanseutviklingsprogrammet:

  • Arena Innovasjon Torskefisk: Prosjekt Industriell utvikling gjennom kompetansebygging

  • IKT Telemark: Prosjekt Industriell datasenterkompetanse

  • IT-forum Sogn og Fjordane: Prosjekt Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane

  • Kongsbergregionen: Prosjekt Smart automasjon og produksjon for fremtidig norsk industri

  • Kunnskapsparken Helgeland: Prosjekt Kompetanse for grønt skifte i industrien på Helgeland

  • Legasea: Prosjekt Et marint drømmeløft - kompetansesprang innen prosessteknologi

  • Maritim forening Sogn og Fjordane: Prosjekt Etablera tilbod om samansett kompetanse retta mot havrommet og havromsteknologi

  • Molde Kunnskapspark: Prosjekt Etterutdanningsprogram i innovasjon med fokus på Industrielt Internett

  • TotAl gruppen: Prosjekt Avansert -og automatisert utdanning for framtidsretting av norsk vareproduserende/mekanisk industri med utgangspunkt i Industri 4.0

  • VinterTroms AS: Prosjekt Arctic Tourism Competence - Utvikling og organisering av et tilrettelagt utdannings- og kompetanseutviklingprogram for reiselivet i Nord-Norge

 

---------------

For ytterligere informasjon om det enkelte prosjekt eller om tjenesten, kontakt kunderådgiver i Innovasjon Norge; Espen Warland, tlf 913 71 729

 Se også: www.innovasjonnorge.no/kompetanse

Pressemelding KMD: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-styrker-kompetanse-i-regionalt-naringsliv/id2462796/