Klynger - Et arnested for kompetanseutvikling?

Paneldebatt med innledere om viktigheten av kompetanse og omstilling

Norwegian Innovation Clusters satte kunnskapsutvikling og samarbeid mellom næringsmiljø og utdanningsinstitusjoner på dagsorden i et temaseminar 10. desember 2015. Flere av deltakerne pekte på betydningen av å utvikle kompetanse når norsk næringsliv nå må omstille seg for framtiden.

Rundt 90 deltakere var samlet til temaseminar med tittelen «Samarbeid mellom næringsmiljø, klynger og utdanningsinstitusjoner – et arnested for kompetanseutvikling» i Oslo 10. desember. Erfaringsdeling, kunnskapsbygging og nettverk er viktige elementer i klyngeutvikling, og selvfølgelig også i klyngeprogrammet og tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø.

Oslo Cancer Cluster, og bedriften AbbVie ga et innblikk i hvordan de kobler næring, akademia og offentlig gjennom klyngen. De viste til at klyngen tenker helhet, og at de har integrert Ullern Videregående skole med avansert forskning inn i sin nye innovasjonspark.

Dekan ved avdeling for Maritime teknologi og operasjoner ved Høyskolen i Ålesund, Hans Petter Hildre fortalte om det tette samarbeidet høyskolen har med næringslivet, og mente at Kunnskapsdepartementet er det viktigste næringsdepartementet. Ivar Lien ga oss en innføring i hvordan fagskolene utvikler næringsrelevante tilbud, gjerne i forkant av utviklingen.

Statssekretær i kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad orienterte om regjeringen politikk og framhevet at alle parter i kunnskapstriangelet må ta ansvar for å tilby studenter relevante og gode studier. «Vi må ha vesentlig høyere ambisjoner på vegne av studentene» sa han før tema omstilling ble debattert.

Det ble videre gitt eksempler på at det utviklet nye spennende kompetansetilbud gjennom samarbeid næringsmiljø og utdanningsinstitusjoner; Pilotutdanning i Design Thinking innovasjonsmetodikk, EVU tilbud for industrien i Verdal som også har resultert i eget tilbud til kommunens lærere. Og eksempler at infrastruktur (bygninger, laboratorier, test- og demosenter, simulatorer m.m.) kan benyttes til meget avansert kompetansebygging.

Til slutt ble forsamlingen utfordret og inspirert til å tenke kunnskapskoblinger internasjonalt av UD og GCE Subsea, og til å tenke nye teknologiske løsninger gjennom f.eks. spillteknologi som selskapet Attensi viste en demonstrasjon på. Kopi av alle presentasjonene ligger til høyre her i artikkelen.

Selv om det ble vist mange gode eksempler på at det utvikles mange spennende næringsrelevante tilbud, kom det også fram at det er potensiale til å gjøre mer.  Som det ble presentert på seminaret:

«Vi må tenke helthetlig! 

  • Næringsklynge
  • Klyngeorganisasjon
  • Utdanning
  • EVU
  • Infrastruktur
  • Undervisningsmiljø
  • Forskningsmiljø

må henge sammen i en helhet. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet må faktisk koordinere sin innsats.»

En styrket satsing med økte nasjonale rammer til tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og Norwegian Innovation Clusters kan være incitamenter til styrke arbeidet med utvikling av ny kompetanse og styrke helheten.