Nye nærings-klynger skal bidra til omstilling og ny vekst

Omstilling og bærekraftig utvikling er viktige mål og fellestrekk for de syv nye næringsklyngene som nå får støtte og oppfølging gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte 12. juni syv nye norske næringsklynger i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Norge er i omstilling og trenger flere ben å stå på. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. Samarbeid om forskning og innovasjon er avgjørende for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse og konkurransefortrinn.

Elitestatus
Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. En viktig målsetting for GCE Subsea er å bidra til omstilling og videreutvikling av verdensledende norsk undervannsteknologi til bruk på nye områder og i nye næringer.


I tillegg ble NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Health Technology og NCE Eyde i dag tildelt status som Norwegian Centres of Expertise, mens Innovasjon Torskefisk, Arena olje- og gassklynge Helgeland og Oslo Ed Tech Cluster blir nye Arena-klynger, det vil si får status som klynger i tidlig fase. 

Viktig satsing
Næringsminister Monica Mæland mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer.

- Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. Resultatene de skaper vil være viktig for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventningene til klyngene som i dag blir tatt opp i programmet, sier næringsminister Monica Mæland.

Hele landet
Regjeringen har i budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ser på klyngeprogrammet som et viktig tiltak for å styrke konkurransekraften i regionene.

- Klyngene er et viktig tiltak for å sikre vekst og verdiskapning i hele landet. Programmet er ambisiøst og et effektivt verktøy for å styrke innovasjonskraften både hos den enkelte bedrift og i regionene, sier Sanner.

Gir effekt
- Bedrifter som samarbeider innoverer mer og det gir konkurransekraft. En effektanalyse som SSB har utarbeidet viser at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid har høyere vekst i omsetning og sysselsetting enn bedrifter utenfor klyngene. Vi har mange små bedrifter i Norge. Skal de lykkes ute, må de samarbeide mer. Klyngene bidrar til omstilling og økt eksport, sier Mona Skaret, som leder programrådet for Norwegian Innovation Clusters.

Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Her er de nye næringsklyngene:

 

Global Centres of Expertise (GCE):

GCE Subsea omfatter en rekke bedrifter i Bergens-regionen med tyngdepunkt innen undervannsinstallasjoner, drift og vedlikehold av subsea produksjonssystemer. Gjennom mange års klyngesamarbeid er det etablert et meget sterkt fundament for videre posisjonering av norsk subsea-kompetanse og teknologi internasjonalt. Med GCE-satsingen tar klyngen også mål av seg til å omstile og anvende verdensledende undervannsteknologi og -kompetanse på helt nye områder som havvind, oppdrett og mineralutvinning.

Norwegian Centres of Expertise (NCE):

Oslo Medtech representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Klyngen har et stort antall deltakerbedrifter med tyngdepunkt i Oslo-regionen. Klyngen har utviklet gode relasjoner til ledende fagmiljøer internasjonalt, og kan vise til svært gode resultater når det gjelder kommersialisering og vekst hos bedriftene i klyngen.

Seafood Innovation Cluster samler sjømatsektoren på Vestlandet. Klyngen omfatter noen av de største selskapene innenfor sjømatsektoren og toneangivende forsknings- og utdanningsmiljøer. Disse aktørene skal styrke hverandre og den globale markedsposisjonen til norsk sjømat. Viktige aktiviteter i klyngesamarbeidet vil være å forsterke bærekraften i sjømatproduksjonen, utvikle metoder for sykdomskontroll, forbedre fôrkvalitet og foring og bidra til økt matsikkerhet.

NCE Eyde er en klynge som samler prosessindustribedrifter på Sørlandet. Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner. Et viktig formål med klyngesamarbeidet er å utvikle mer bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er viktige arbeidsområder. 

Arena:

Arena Innovasjon Torskefisk samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Deltakerbedriftene inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen. Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i samarbeidet.

Arena olje- og gassklynge Helgeland har base i Mo i Rana og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som leverandør til olje- og gassmarkedet. Bedriftene i denne klyngen utgjør i sum et industrielt tyngdpunkt i Nord-Norge i forhold til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen i nord. Klyngen har allerede et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.

Oslo Ed Tech Cluster består av mindre bedrifter som ønsker å bruke klyngesamarbeid som et strategisk redskap for vekst i et raskt ekspanderende marked. Klyngen er et eksempel på ny næringsutvikling og bruk av ny teknologi innen undervisningssektoren som kan gi grunnlag for forretningsutvikling med sikte på å få frem nye produkter og tjenester.

----------------------------------------

For mer informasjon, kontakt:

  • Innovasjon Norge: kommunikasjonsleder Kristin Welle-Strand, tlf 934 58303, krwel@innovasjonnorge.no
  • Forskningsrådet: Seniorrådgiver Sindre Mekjan, tlf 468 63 789, sim@forskningsradet.no
  • Siva: Kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes, tlf 909 33 114, roy.stromsnes@siva.no
  • Nærings- og fiskeridepartementet, kommunikasjonssjef Trond Viken, tlf 992 18 303, tvi@nfd.dep.no
  • Kommunal og moderniseringsdepartementet Sissel Mossing, seniorrådgiver, tlf 920 80 147, sissel.mossing@kmd.dep.no