Utlysning av nye klyngeprosjekter 2017

Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter

Årets klyngeutlysning speiler et Norge i omstilling

Ny teknologi og nye markedsvilkår utfordrer men skaper også muligheter for norsk næringsliv. Eksisterende næringer må fornye seg og nye næringer må oppstå for å ta fatt i nye globale behov.  Klyngeprogrammet ønsker å bidra til omstilling. Gjennom årets utlysning ønsker vi særlig å stimulere fremvekst av klyngeinitiativ med klar forankring i mål om fornyelse av en eksiterende næring eller nyskapning gjennom utvikling av nye næringer.

De store teknologitrendene og vår tidssamfunnsutfordringer setter nye krav til norske bedrifters og næringers evne til å innovere. Norge har en næringsstruktur og en bedriftskultur med særlig gode forutsetninger for kontinuerlig forbedring.  De globale markedenes endringstakt drevet av stadig hurtigere teknologiutvikling, tvinger frem behovet for økt innovasjonstakt i mange næringer. Krysskoblinger mellom aktører fra ulike fagområder har vist seg å være et viktig virkemiddel for økt innovasjonstakt og mer radikale innovasjoner. I årets klyngeutlysning oppfordrer vi klyngeprosjektene til å ha særlig fokus på å løse utfordringer i slike tverrfaglige krysskoblinger.

Utlysningen og den etterfølgende vurderingen skjer i to trinn:

  1. Innhenting av skisser til nye klyngeprosjekter til nivåene Arena og NCE. Innsending av prosjektskisse er obligatorisk for å kunne sende inn komplett prosjektsøknad. Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.

Frist for innsending av prosjektskisser: 15.05.2017 kl. 15:00

  1. Innsending av prosjektsøknader til Arena og NCE, samt forlengelse av pågående Arena-prosjekter. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

Frist for innsending av prosjektsøknader: 01.09.2017 kl. 15:00

Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

Informasjonsmøte for mulige søkere avholdes 30. mars
2017 kl. 10:00-15:30 på KS Agenda møtesenter, Haakon VII’s gate 9, Oslo.
Se eget program for dette
møtet.

Se Innovasjon Norges nettsider for komplett utlysning