Om klyngeprogrammet

Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

Dette skal skje ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts innovasjonsevne.

Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom
Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og
Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Fra begynnelsen av 2000-tallet har Norge hatt en strategi for å styrke næringsklynger gjennom et nasjonalt klyngeprogram. Arena-programmet ble iverksatt i 2002 og har siden da støttet nærmere 70 klyngeprosjekter. Norwegian Centres of Expertise (NCE) ble iverksatt i 2006 og har støttet 14 klyngeprosjekter. GCE (Global Centres of Expertise) ble iverksatt i 2014 som et tredje klyngenivå, og støtter 2 klyngeprosjekter. 

 • I juni 2014 ble Norwegian Innovation Clusters-programmet lansert. Programmet bygger på de tidligere klyngeprogrammene med moduler og elementer som skal videreutvikle eksisterende og potensielle nye klyngeinitiativ. 

  Norwegian Innovation Clusters-programmet bistår med;

  • Finansiering
  • Kompetansetjenester
  • Rådgivningstjenester
  • Nettverkstjenester
  • Profileringstjenester 

  Klyngeprogrammets tilbud har siden oppstarten i 2002 vært svært etterspurt i regionale næringsmiljøer, og evalueringer, analyser og tilbakemeldinger indikerer gode effekter og resultater. 

  Målgruppe

  Norwegian Innovation Clusters-programmet retter seg mot klynger med følgende karakteristika:

  • Et samarbeidsgrunnlag som omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, men med næringsaktørene i førersetet.
  • Klare synergimuligheter innenfor klyngen, eller mot eksterne miljøer, innenfor eller på tvers av verdikjeder og teknologier.
  • Et potensial for økt verdiskaping og forsterket konkurranseevne i klyngen basert på samarbeid mellom aktørene.
  • Bred medvirkning fra de viktigste aktørene i klyngen og et aktivt lederskap.
  • Et strategisk utviklingsprosjekt som kan bidra til økt innovasjon og fornyelse, og som kan utløses og forsterkes gjennom støtte fra programmet. 

  Programmet velger ut de klyngeprosjekter som skal støttes med grunnlag i:

  • Åpne utlysninger med konkurranse om å bli akseptert som deltaker i programmet.
  • Klare utvelgelseskriterier.
  • Uavhengige og profesjonelle prosjektevalueringer.

   

  Fire strategiske satsingsområder

  Klyngeprogrammets finansieringstilbud kanaliseres til fire strategiske innsatsområder. Klyngeprosjektene beslutter hvert år hvordan innsatsen skal fordeles mellom disse områdene, som grunnlag for programmets finansielle støtte til klyngeprosjektet. 

  1. Generell klyngeutvikling; Drift og utvikling av klyngen basert på avtalte mål og strategier for klyngesamarbeidet. 
  2. Kunnskapssamarbeid; Initiere og utvikle koblinger og samarbeid mellom klyngen og de beste og mest relevante forsknings-, utviklings-, innovasjons og utdanningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt. 
  3. Innovasjonssamarbeid; Mobilisere klyngeprosjektets deltakere til å iverksette flere samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene, og understøtte dette arbeidet med relevant fysisk infrastruktur og samarbeidsplattformer. Dette omfatter prosesser for å identifisere ideer til nye produkter, tjenester eller teknologiløsninger, sette sammen konsortier som kan utvikle ideene fram til konseptualisering eller forslag til større, konkretiserte utviklingsprosjekter som løftes ut av klyngen. Det vil på NCE- og GCE-nivå være et særlig siktemål å utvikle samarbeidsprosjekter for å løfte fram mer radikale innovasjoner. 
  4. Klynge-til-klyngesamarbeid; Initiere og forsterke koplinger mellom klyngen og eksterne klynger, med sikte på teknologisamarbeid, innovasjonssamarbeid, kompetansesamarbeid eller felles utvikling av forretningsmessig samarbeid. Dette kan omfatte samarbeid med andre klyngemiljøer regionalt, nasjonalt eller internasjonalt på tvers av sektorer og teknologier, eller innenfor verdikjeder. Det er et særlig siktemål å utforske innovasjons- og forretningsmuligheter i grenseområdet mellom sektorer og teknologier.

   Tre nivåer

  Arena er et 3-5 års program, mens NCE og GCE er 10 års program. Det foretas årlig evaluering av hvorvidt hver enkelt klynge utvikler seg i tråd med strategi og målsetting, og hvorvidt de tilfredsstiller kravene til å være en del av programmet.